Disclaimer

Alle informatie op de site, in welke vorm dan ook (o.a. teksten, afbeeldingen, downloadable bestanden, etc.), is eigendom van Frans W. Assenberg tenzij nadrukkelijk anders vermeld. De informatie mag niet commercieel worden geƫxploiteerd. De informatie mag uitsluitend ten behoeve van eigen gebruik worden opgeslagen.

Daarbuiten mag niets van de op deze site getoonde of van deze site te downloaden informatie worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieƫn, opnamen, of op enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van F.W. Assenberg

Eenieder die zich niettemin eigenaar weet van dergelijk materiaal op deze site zonder dat met hem of haar afspraken zijn gemaakt, verzoeken wij contact op te nemen met F.W. Assenberg zodat het materiaal terstond kan worden verwijderd of een passende regeling kan worden getroffen.

Aan alle op deze site getoonde of van deze site te downloaden informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Iedereen die de op deze site getoonde of van deze site te downloaden informatie gebruikt of informatie op de site plaatst, wordt geacht akkoord te gaan met de bovengenoemde bepalingen.

Frans W. Assenberg