Publicaties

In 1984 verscheen Tijd-Schrift nummer 31 van de Historische Vereniging Vlaardingen geschreven door Frans W. Assenberg. Het was een themanummer over de Broekpolder in Vlaardingen.
Er is geen ISBN nummer van.


DE HISTORIE VAN DE BROEKPOLDER


Door Frans W. Assenberg

De Broekpolder is vanouds een agrarisch gebied. De naam Broek is ontleent aan een moerassige omgeving. Het betekent ‘laag en drassig land’. In de late IJzertijd, ongeveer zo’n 2.000 jaar voor Christus woonden er reeds mensen in de Broekpolder. Resten van bewoning toonden dit aan. Als er dijken zijn aangelegd kan het land worden ontgonnen. In de 13e eeuw zijn de ontginningen gereed. In de eeuwen erna heeft de Broekpolder een agrarisch karakter met boerderijen en weilanden en waarschijnlijk bouwlanden. Door de polder lopen diverse watertjes: de Geersloot, de Broek- of Hoogstadmolensloot en de Vlietmolensloot. Rond 1356 is er sprake van een stuk grond in ‘Vlaerdinger Broec’ dat in andere handen overgaat. Gaandeweg onstaat op de voormalige kreekruggen meer bewoning en er verschijnen watermolens in de polder. Langs de Vlaardinger Vaart wordt zelfs een taanderij gebouwd!

Rond 1800 staan er 13 boerderijen die door middel van de Broekweg, die dwars door de polder loopt, met Vlaardingen zijn verbonden. De Broekpolder was tot aan de Tweede Wereldoorlog onderdeel van de gemeente Vlaardinger Ambacht. Een deel van het (noordelijke)gebied behoort bij Maasland. Aan de oostgrens loopt de Vlaardinger Vaart en aan de noordzijde de Boonervliet. Voor het transport van van alles en nog wat, waren de Vliet en de Vaart van groot belang voor de bewoners van de Broekpolder: de wegen waren vaak slecht en door middel van het water was bijna alles te bereiken. De Boonervliet werd in de 14e eeuw gegraven. In de buurt ervan woonde ene Boonen. Naar hem werd de vliet genoemd.

Aan de westzijde loopt de Rijskade. Ooit maakte deze kade onderdeel uit van een afwateringssysteem vanuit de polder naar de (reeds lang verdwenen) sluis in de Zuidbuurt, ‘Hutjeshoek’ genaamd. Toen de vlieten gereed waren, verdween Hutjeshoek van de kaart. Het graven van de vlieten was noodzakelijk vanwege de wateroverlast die in de Zouteveense Polder regelmatig ontstond. De Vlaardinger Vaart heeft vanuit Delft tot aan de Broekpolder een vrij rechte loop. Langs de Broekpolder echter slingert de Vaart zich door het landschap. De vele bochten belemmerde de doorstroming naar Vlaardingen. Te veel nattigheid was het gevolg.

De illusie aan flarden
Als door de eeuwen heen de boer in de Broekpolder zijn bestaan heeft ontleend aan zijn noeste arbeid komt er ruw een einde aan zijn illusie dat deze wijze van leven eeuwig is. Na de oorlog hoor je in bestuurlijke burelen menigmaal de naam Broekpolder vallen. Vlaardingen zit in de trein: de trein van de ‘Vaart der Volkeren’. Het vangen van haring is op zijn retour, industrie is het toverwoord. Niet meer naar zee met alle ontberingen van dien. Wekenlang op een slingerend schip keihard werken voor weinig geld en slechte arbeidsomstandigheden bovendien. Nee, beter naar Shell of Wilton. Bij het krieken van de dag met een pakje brood onder de snelbinder naar de fabriek of werkplaats en bij het vallen van de avond weer de benen onder de tafel bij moeder de vrouw. Haringen, vleten, jonen en reder: vaarwel!

Voor al die nijvere werkers waren uiteraard woningen nodig, veel woningen. De activiteiten namen ongekende vormen aan. Vlaardingen groeide als de spreekwoordelijke kool! In de Babberspolder verschenen flatwoningen en de Westwijk werd uit de grond gestampt. Het heien kende geen einde. De metamorfose was echter onomkeerbaar. In de haven lagen de oude loggers. Berustend in hun onvermijdelijke lot (was er maar één bewaard gebleven!). Ook onze Broekpolder werd een gewild gebied voor het slaan der heipalen. Op voor ons ondemocratische wijze smeedden Rotterdamse, provinciale en Vlaardingse bestuurders snode plannen om de idylle van de Broekpolder boer te vernietigen. De boer met zijn gezin moesten de eeuwenoude boerderijen verlaten. De voortreffelijkheid van zijn bedrijf diende te worden opgeofferd aan toekomstige woningbouw. De Vaart der Volkeren had zich meester gemaakt van de oude nederzetting aan de Nieuwe Maas.

Daar gaan ze, de boeren en boerinnen! De Moermannen en de Vellekopen. De mythe van het eeuwige bestaan tussen de koeien en de melkemmers aan gruzelementen! Een drama zonder weerga. De lege boerderijen gaan meteen tegen de vlakte, dijken worden opgeworpen, lange buizen aan elkaar geschroefd en over de perskaden geleid. De Broekpolder verdeeld in compartimenten waarin de blubber een laatste rustplaats vindt.

Na verloop van tijd ontstijgt echter onvermijdelijk de natuur de opgedroogde modderstroom. Intussen zijn prognoses over de aanwas van de lokale bevolking bijgesteld, naar beneden wel te verstaan! De groei hapert. Bewoning van de Broekpolder lijkt niet langer noodzakelijk. Snel worden bomen geplant en wegen aangelegd. ‘De Broekpolder Groen’ is nu plots het credo van lokale politici. Het kan verkeren. Nog wel!