Publicaties

Enkele jaren geleden verscheen het foto-boekje 'Vlaardingen, zo was het' van Frans W. Assenberg.
Er is geen ISBN nummer van.


VLAA­RDINGEN ZOALS HET WAS


Voorwoord van het boekje:

De oudste kaart van Vlaardingen dateert uit 1560. Op deze kaart valt te zien dat Vlaardingen in de zestien­de eeuw eigen­lijk niet meer was dan een dijkdorp. De grote brand van 1574 maakte dat er weinig overbleef van het stadje. In 1650 werd het stadhuis geheel her­bouwd. De kerk werd ver­groot in 1643 en in 1665. Ook de huizen werden aange­past aan de moderne eisen van die tijd. In 1712 verscheen de kaart van Delfland van de landmeter Kruikius. Op het deel van Vlaar­dingen is goed te zien hoe groot Vlaardingen toen was. Tot onge­veer 1870 behield de stad in grote lijnen die vorm. Rond 1700 werd de Nieu­welaan aange­legd als verbin­ding tussen het West­nieu­weland en de polderweg. De noordzij­de van de Waal was toen nog onbe­bouwd. Aan de oostkant van de Haven was nauwelijks iets veran­derd. Na de Franse tijd werd het kerkhof verplaatst naar een ter­rein ten noorden van de Korenmolen op de Korte Dijk. Een belangrij­ke ontwikke­ling was in 1829 de aankoop door de stad van het Hof en de bijbeho­rende terreinen. Hier­door kreeg Vlaardin­gen het gehele gebied in handen ten oosten van de Haven tot aan de Schiedam­sedijk. Na de aanleg van de Waterweg zat er eindelijk vaart in de uit­brei­dingen van de stad. Toen begon een eeuw van ongeken­de groei.

Er waren drie belangrijke zaken in de periode tot de eerste wereldoorlog die invloed hadden op de ontwikkeling van Vlaar­dingen de verandering van het tuinengebied in het westen van de stad, de aanleg van de spoor­lijn en de bebouwing van het ooste­lijk stads­deel. Het tuinen­gebied veran­derde in een soort sloppenwijk. Rondom het Toepad, de latere Schiedamseweg werden ruime huizen neer­ge­zet. In dezelf­de tijd als dat de Rooms Katholieke Kerk op de Hoog­straat werd gebouwd, verlieten welgestelde burgers de stads­kern en ves­tigden zich in de buurt van het Toepad. Rond 1900 werd in het oosten van Vlaardingen de ontwikkeling van dit nieuwe stads­deel vastgelegd. Het Verploegh Chasséplein en de Binnen­sin­gel vorm­den hier de kern van. De Nieuwe Kerk aan de Binnen­singel werd gebouwd. Velen trokken weg vanuit de Haven en de Hoog­straat naar deze wijk. Een sluizen­com­plex alsmede de bouw van de Prinses Julia­nabrug gaven de Oude Haven een moder­ner aan­zien.

Vlaardinger-Ambacht was in de oorlog bij Vlaardingen gevoegd. Voor de weggebombardeerde Rotterdammers werden noodwoningen gebouwd in de Babbers­polder. Na de Tweede Wereldoorlog ging er een enorme moderniserings­golf door Vlaar­dingen. Grote wijken werden toegevoegd aan de oude stad. Het meest spectacu­laire was de bouw van een groot en modern win­kelcentrum. De oude visserstad was een moderne pro­vin­ciestad geworden. Het duurde niet lang meer of de laatste vissers en reders waren uit de Haring­stad verdwe­nen.