Publicaties

In 1990 verscheen het boek Herbergen in Vlaardingen, een rondleiding in de 16e, de 17e en de 18e eeuw langs diverse openbare lokalen in Vlaardingen en Vlaardinger-Ambacht geschreven door Frans W. Assenberg.
ISBN nummer 9071731073.


HERBERGEN IN VLAAR­DINGENFrans W. Assenberg

Wanneer de eerste herberg in Vlaardin­gen geopend werd, is niet te achterhalen. De periode waarover dit onderwerp zal gaan, loopt ruwweg vanaf 1550 tot en met 1800, een periode van 250 jaar. Een tijd die geken­merkt werd door strijd, brand en armoede, maar ook door de bouw van een nieuw stadhuis, ver­gro­ting van de kerk, de bouw van een brug over de haven enzo­voort. Al deze zaken werden natuur­lijk breedvoerig bespro­ken in de herbergen en logementen. In Vlaar­dingen moet er reeds vroeg, dat wil zeggen in elk geval voor 1550, van herbergen sprake zijn geweest. Dat zij er waren be­wijst het Poorter­bo­ek. Daarin worden enkele namen genoemd van personen die toen als waard in Vlaardingen optra­den.

Herberg De Eenhoorn
Het dranklokaal De Eenhoorn stamt uit een ver verleden. Het poorterboek geeft aan dat "Frans Jacopsz van Pitten, waert in den Ienhoern is poorter doer den eedt, dye sijn vader dye stede gedaan heeft als poorter". De Eenhoorn was gelegen aan de kop van de School­straat aan de zuidzijde. Het pandje was in 1533 eigendom van Frans Van Pitten of Petten. Volgens het register van de 10e Penning uit 1562 is in dat jaar Willem Corneliszn eigenaar van De Een­hoorn. Als herberg heeft De Eenhoorn niet lang bestaan. We hebben ontdekt dat de waard van De Eenhoorn poorter was voor 1555. Dat het niet lang een herberg was, kan worden afgeleid uit het feit dat het huis op elf januari 1604 door Willem Dircszn, een molenaar en de erfgenamen van Dirc Willemszn ook een molenaar en Maritge Claesdr, wordt verkocht aan de kerk­mees­ters van de parochie­kerk. Vanaf die datum werd het ge­bruikt als pastorie om huis­vest­ing te verlenen aan "den Die­naer van Godts Woordt"­. Hier­mee was het pand De Eenhoorn van een mondaine naar een reli­gieuze bestemming overgegaan.

De Zalm
Herberg "De Zalm", soms wel "De Oude Zalm" genoemd, was één van de oudste herbergen van Vlaardingen. Bijna 230 jaar maakte dit lokaal deel uit van de Vlaardingse samenleving. Zij was gelegen op de hoek van de Vleersteeg en de Smalle Havenstraat. De Zalm wordt voor het eerst genoemd in het jaar 1570. Op 3 juli van dat jaar verkoopt Jan Corne­liszn van Dijck aan Pieter Janszn, van beroep bakker, een zeker huis met erf, genaamd De Zalm. Het huis De Zalm lag aan de zuidzijde van de Smalle Havenstraat op de hoek van de Vleer­steeg. Door de stads­brand van 1574 ligt niet alleen de kerk en het stad­huis in puin, ook de herberg (?) De Zalm is er zeer waar­sch­ijn­lijk aan gegaan. Op 6 oktober 1580 wordt er namelijk geen "huis met erf", maar "een erf met steen" ver­kocht. Op 6 oktober 1580 verkoopt Jan Hen­drickxzn aan stads­se­creta­ris Lodewijk de Knibbere Franszn een erf met steen "waar eertijds de Salm plach uuyt te han­gen". In 1588 is er sprake van een herberg. De stad moet dan aan de waar­din van De Zalm acht stuivers betalen wegens leve­ring van twee vaten bier, vanwege het feit dat de timmerlie­den en de mole­naar dit ge­dronken hadden toen de korenmolen werd opgeleverd. Ook de familie Hoogendijk wordt in de archieven als eigenaar genoemd van De Zalm. In 1724 trouwt ene Aaltje Boos­ter met Ary Claes Hoogendijk. Hoogendijk overlijdt in augustus 1755, waarna zijn weduwe Aaltje Leendertsdr Booster met haar beide zoons, Paulus en Klaas de herberg voort­zette. Aaltje ver­s­chijnt op 21 augustus 1765 voor notaris Jan van Lijken om haar testament te maken. Zij bepaalde daarin dat zoon Paulus Hoog­endijk, als zij zou overlij­den, het huis, stallin­gen en erf genaamd De Zalm zou moeten aanne­men. In 1799 de herberg De Zalm op te bestaan.

De Schans en/of De Vijfsluizen
Ter verde­di­ging van de sluizen van de Poldervaart in de dijk van Vlaar­dingen naar Schiedam, was in de 16e eeuw een schans aangelegd aan de oostzijde van de Polder­vaart. Uit een belas­tingregis­ter van 1603 van Vlaardin­ger-Ambacht blijkt dat er een betaling is gedaan door de waardin in De Schans. Het bericht valt onder het hoofdstuk De Vijfslui­zen. In 1737 is er sprake van een moordpartij in en rond de herberg "De Vijfslui­zen". Er vindt dan een lugubere en dramatische gebeurtenis plaats. Tot in onze tijd was er een lokaliteit bij De Vijf Sluizen.

De Hollandsche Tuyn
Op de hoek van de Hoogstraat en de Brede Haven­straat was het logement "De Holland­sche Tuyn" gelegen. De naam van dit lokaal stamde af van een huis op de hoek van de Hoogstraat en de Markt. Als herberg wordt dit etablissement voor het eerst genoemd in 1724. Eigenaar is dan Hendrik Immer­seel die het be­drijf verkoopt in juli 1733 aan de uit Overschie afkomstige Jacob van Vliet. Van Vliet was hospes of waard. Onge­veer 40 jaar had hij erop zitten, toen hij met pensioen ging. Beter gezegd: hij ging bijna failliet! De zaken gingen zo slecht dat hij besloot van zijn boedel afstand te doen. In mei 1772 sterft Van Vliet, waarna de executeuren tot ver­koop overgaan. Op 18 mei van datzelfde jaar wordt voor 5.500 gulden Leendert Hoog­endijk eigenaar van 'de vanouds vermaarde en neringrijke herberg en logement, huis, erf en wagen­schuur De Hollandsche Tuyn.' Uiteindelijk belandt het pand in handen van Herma­nus van Leeu­wen, scheeps­boekhouder en reder. In 1928 wordt F.A.van der Knaap eigenaar. Het logement De Hol­landsche Tuyn was goed bekend in Vlaardin­gen. Er werden veel vergaderingen en veilin­gen gehou­den. Zelfs herbergen werden er geveild. Gelogeerd werd er natuurlijk ook.

De Romein
In 1675 was er een meneer die aan de westzijde van de Hoog­straat een huis met erf kocht. Pieter Romeyn was dat. In 1680 koopt hij een huis met erf en tuin tussen het Westnieuw­land en de Maasslu­issedijk. Ongeveer op die plek verrees later de herberg "De Romein" aan de Maas­sluissedijk in Vlaar­dingen. Bij het zoeken naar een naam voor dit logement moet de oprich­ter, Paulus Boerdam, wellicht aan Pieter Romeyn hebben ge­dacht. Boe­rdam was dus op de hoogte van de vorige eigenaars van zijn aangekochte grond aan de dijk. Op 8 mei 1787 schaft hij zich voor 800 gulden een huis met erf aan. Verkoper was de met een fraaie naam getooide baas-timmer­man Ary Amoreus.

Nadat zich had verzekerd van de toestem­ming van de dijkgraaf en het hoogheem­raadschap van Delfland om langs de dijk te bouwen ging hij aan de slag. Het geheel bestond uit een woon­huis, een paarde­stal en een wagenhuis. Het hele bouw­werk had een lengte van circa 41 meter. Er kwam ook een kelder in. Omdat Boerdam te hoog had gegrepen werd De Romein al spoedig verkocht. Koper werd Ary van Rossen. De Romein was later ook een hotel en stond tegen­over de huidige Pieter Karel Dros­saertstraat.

Het Zwarte Paard
De meest bekende herberg op de Korte Dijk was uiteraard de herberg "Het Zwarte Paard". Van het huis met erf en stallingen genaamd Het Zwarte Paard, gelegen aan de oostzijde van de Korte Dijk, is voor het eerst sprake op 17 mei 1718. Jannetje van Diemen weduwe van Jan van Gesel verkoopt het geheel dan voor 2.150 gulden, waarvan 1.000 gulden hypotheek, aan Claas Gerritszn Bleiswijk. Bij een vechtpartij in de herberg raakt waard Bleiswijk zodanig gewond dat hij daar later aan be­zwijkt. Op 1725 verkoopt weduwe van Bleiswijk de herberg aan Dirk van der Hoe­ven. Bij deze verkoop wordt het geheel om­schreven als "een huis, stal­ling en erf en over­dekte kolfbaan herberg Het Zwarte Paard".

Tot slot
De herbergen, en logementen in de periode 1550 tot circa 1800 maakten als een wezenlijk fenomeen deel uit van de Vlaar­dingse samenleving. Zij konden niet worden gemist. Er waren er echter te veel om in dit korte bestek allemaal aan de orde te laten komen. Zoals bij voorbeeld de herberg Het Emaus of Sint Joris in de Smalle Havenstraat. Diverse criminele zaken speelde zich af rond deze gelegenheden.

Opname uit de 18e eeuw van de huizen aan de Markt of Omring. Rechts de ingang van de Hoogstraat. Detail van een gravure. Uiterst links bevond zich ooit de herberg Het Hemelrijk.


Uit de kaart van Kruikius van 1712 deze vergro­ting van de dijk met de koren­mo­len. Links van de molen de Korte Dijk. Rechts ervan het Emaus. Herberg het Emaus stond tegenover het begin van de Holy­weg (rechtsbo­ven).

Gravure uit de 18e eeuw van de Smalle Haven­straat. In het midden van de afbeelding zien we de herberg De Zalm. Rechts daarvan de voormalige uitvoering van de Visbank.


Van de kaart van Potter uit 1572 deze opname van de Holyweg. Onder de letter E zien we de boerderij/herberg De Hooge Wo­ning. Tevens zien we de woontoren van Holy alsmede de boerde­rij.

Op de Maassluissedijk stond ooit de herberg De Romein. Tijdens (paar­den)marktda­gen een druk bezochte gelegen­heid.Op de kruising van de Gatweg, de Breeweg, de Zouteveen­seweg en de Veenweg stond lang geleden de herberg De Kapel.De gevelsteen van de voormalige herberg Het Emaus zoals die is inge­met­seld in het Stadsar­chief aan het Plein Ema­us.