Publicaties

In 1996 verscheen het boek 'Uit nood geboren, de geschiedenis van de bouw van 410-semi permanente woningen in de Babberspolder in Vlaardingen' van Frans W. Assenberg.
Er is geen ISBN nummer van.
In 2008 verscheen er een herdruk van.


Uit nood geboren, de bouw van de noodwoningen in de Babberspolder
 Onlangs verscheen de tweede druk van het boekje 'Uit nood geboren' van Frans Assenberg dat de geschiedenis vertelt van de bouw in 1941 van de 410 noodwoningen in de Babberspolder. De bouw van de noodwoningen gaf (in oorlogstijd) enorm veel problemen. Ook toen de woningen er eenmaal stonden bleek dat ze slecht gebouwd waren. Waterweg Wonen heeft het boekje gesponsord.

De eerste gegevens over de bouw van de 410 noodwoningen dateren van september 1940. Na overleg met het Vlaardings college van burgemeesters en wethouders werd besloten om een stuk grond in de Babberspolder in Vlaardinger-Ambacht hiervoor aan te wenden. Voor het transport van de bouwmaterialen werd een 'smalspoor' aangelegd. Bij de aanbesteding bleek de N.V. A. van Rossum's Aannemingsbedrijf uit Utrecht de goedkoopste. Als eerste werd een begin gemaakt met de aanleg van rioleringen en straten. Begin november 1940 werd er reeds hard gewerkt aan de funderingen en het leggen van rioleringen. De eerste tekenen van ongenoegen tussen aannemer Van Rossum en directeur ir. J.J. Kolpa van Gemeentewerken en zijn medewerkers manifesteerden zich echter al snel. Volgens Van Rossum waren er problemen met de levering van hout en betonijzer. Het blijkt het begin van een voortdurende strijd tussen aannemer en Gemeentewerken te worden.

Het eerste grote conflict diende zich aan toen Van Rossum en Kolpa en de zijnen van mening verschillen over de hoeveelheid zand die moest worden aangevuld onder de vloeren en tegen de funderingen aan. In april 1941 diende deze zaak voor de Raad van Arbitrage. Ondertussen ging de bouw door en werden niet alleen de contouren van de huizen, maar ook die van een echte ruzie zichtbaar. Gemeentewerken koesterde ten opzichte van Van Rossum inmiddels zoveel grieven dat in een bijeenkomst eind februari 1941 de mogelijke ontbinding van het contract met de aannemer werd besproken. De grootste grief betrof het te pas en te onpas schrijven van brieven door Van Rossum bij ieder probleem dat zich voordeed.

Gereed

Langzamerhand kwamen er toch huizen voor bewoning beschikbaar. In een opstelling die deed denken aan een kampement waren de straten ingedeeld. Aan weerszijden van de straten stonden de huizen, lage woningen met een voordeur, een raampartij, een goot en een flauw hellend dak. Aan de Goudschesingel en de Rotterdamscheweg stonden de huizen met een verdieping. Reeds in december 1940 werd vastgesteld door de Regeeringscommissaris en de burgemeester van Vlaardingen dat de noodwoningen ten dele bestemd zouden zijn '... voor Rotterdamse gezinnen die buiten Rotterdam verblijven en ten dele voor gezinnen die in Rotterdam zelve nog op ontoelaatbare wijze wonen'.

Eindelijk waren de huizen gereed! Aannemer Van Rossum had het directeur Kolpa van Gemeentewerken niet gemakkelijk gemaakt. Zijn slimme argumenten en zijn spitsvondige motivaties maakten dat hij zich niet snel gewonnen gaf. Natuurlijk was de relatie Kolpa - Van Rossum er één van uitersten. Kolpa wilde het werk goed laten uitvoeren. Als een 'zeer bekwame, zeer toegewijde en integere hoofdambtenaar' zette hij zich met heel zijn persoonlijkheid in voor zijn werk. 'Hij was een harde werker en liet zich leiden door een ijzeren plichtsbetrachting' zo las ik in een kranteartikel bij zijn overlijden in 1954. Van Rossum daarentegen wilde de bouw snel af hebben: 'Zijn toch maar noodwoningen!'. De vele wijzigingen van diverse instanties opgelegd zullen Van Rossum wel regelmatig hebben geïrriteerd.

Gemeentelijk Woningbedrijf

In september 1940 werd het Gemeentelijk Woningbedrijf opgericht, de voorloper van Waterweg Wonen. Dit bedrijf ging de noodwoningen beheren en de bewoners begeleiden. Tenslotte waren vele Rotterdammers door het bombardement getraumatiseerd. In februari 1942 werd de verhuring van de Woningstichting in Rotterdam overgenomen door het Woningbedrijf en enkele maanden later werd een woninginspectrice benoemd. Zij was onder meer belast met de inspectie van de woningen en zij onderhield het contact met de bewoners. In verband met de toenemende onderhoudswerkzaamheden werden in de loop van 1942 een timmerman en een timmersmansleerling in dienst genomen.

In weerwil van de problemen en conflicten e.d. bleven de noodwoningen zeer lang bewoond. Zij zouden niet langer dan vijftien jaar blijven staan. Echter, de laatste werden pas afgebroken in 1995...