Publicaties

In 2000 verscheen het boek 'Het Liesveld in de steigers, een nieuw hart voor Vlaardingen' geschreven door Frans W. Assenberg.
ISBN nummer 9028815457.Het Liesveld in de steigers


Toen het winkelcentrum het Liesveld in Vlaardingen in de jaren zestig geopend werd, gold het als één van de modernste winkelcentra uit de omgeving. Na verloop van tijd kwam echter de sleet erin. Op een gegeven moment was het winkelbe­stand zo eenzijdig dat er drie schoenenwin­kels naast elkaar zaten. Dat het gemeente­bestuur ook zijn handen van het Liesveld aftrok, was onder andere goed waar te nemen door de verloede­ring van de zogenaamde tunneltjes bij de Hema en C & A.

Een opknapbeurt hard nodig
Niettemin had het centrum van Vlaardingen, met het Liesveld voorop, volgens deskun­digen jarenlang een regiofunctie. Het winkelgedrag veran­derde echter gaandeweg en de term ‘Recreatief Winkelen’ trad in werking. Hierdoor voldeed het Liesveld niet langer aan de eisen van de moderne consument. Op zoveel vraag was het Vlaardingse winkelap­pa­raat niet berekend. Toen bleek ineens dat het Liesveld achterliep bij andere centra. Lange tijd had de lokale politiek hierop geen antwoord en ging het openbare gebied zienderogen achteruit. Het inzicht dat het centrum een opknapbeurt nodig had, vatte uiteindelijk post in de Vlaardingse politiek. De vraag hoe dit diende te gebeuren was redelijk snel opgelost. Tijdens het maken van de plannen voor de renovatie in de loop van de jaren tachtig, speelde ook de kwestie in hoeverre het viaduct kon worden gehandhaafd. Slopen bleek veel geld te gaan kosten. Trouwens, al dit viaductverkeer door de Korte Hoogstraat leiden was nauwelijks reëel te noemen. De betonnen verkeerskolos diende dan ook in stand te worden gehouden.

Vastberaden kregen de plannen vorm. Een nieuw elan woei door de oude Haringstad. Van liever­lee gingen politici en anderen geloven in de mogelijkheden van de nieuwe aanpak en ontstond er een gezamenlijke wil om er wat van te maken. Dit resulteerde tenslotte in een algehele opknapbeurt van het winkelgebied en omgeving. Afgezien van een juridisch debacle vanwege de plaatsing van een kunstwerk in neonletters, gingen het Liesveld en omgeving toch in de steigers en kreeg het winkelcentrum de opknapbeurt die Vlaardingen voor ogen stond. Als niet gering extraatje kwamen er op de plaats van de lugubere tunneltjes prachtige kunstwerken: de Vlaardingse Bloementrappen van Wilma Kuil. Met het vernieuwde centrum kon Vlaardingen weer een tijdje vooruit. Een onvoorzien negatief en lastig effect was de leegstand van winkels op de Hoogstraat. Ook de nieuwe winkels ontkwamen hier echter niet aan! Het was daarom een beetje werkwaardig dat, ondanks de leegstand, toch weer nieuwe winkelruimtes werden geschapen. Naast de opknapbeurt voor Het Liesveld, werd in de aanloopfase het oude pand van het voormalige Weeshuis gerenoveerd. Ook kwam er een nieuw postkantoor en een nieuwe bibliotheek. Parkeergarages en een rijwielstalling maakten de renovatie compleet.

Deze renova­tie had hoogte en diepte punten. Het debacle met het kunstwerk van de Eindhovense kunstenaar John Körmeling DE NEGENDE VAN OMA was een dieptepunt om maar snel te vergeten. Het ging hier om de plaatsing van een aantal letters op de luifel van de bibliotheek en het postkantoor er tegenover, alsmede de tekst DE NEGENDE VAN OMA op het dak van de flat erboven. De aanleg van de Bloementrappen was een lokaal hoogstandje waar iedere rechtgeaarde Vlaardinger trots op kan/moet zijn. Hoogste punten waren er uiteraard ook. Het hoogste punt van Vlaardingen kwam tot stand met de bouw van de woontoren Hoogwitte op de kruising van Veerplein en Liesveld.

Een nare bijkomstigheid van de renovatie was, zoals gezegd, de leegloop van winkels op de Hoogstraat. Nog lijkt dit fenomeen niet ten einde. In de officiële plannen van de projectontwik­ke­laars werd dit verschijnsel merkwaardigerwijs door niemand onderkend. In grootschalige bewoor­dingen werden de zegeningen van de op handen zijnde vernieu­wingen in alle toonaarden aangeprezen. Ook de gemeente Vlaardingen onderkende de leegloop niet. Pas in augustus 1996 drong dit tot de gemeentelijke burelen door. Eigenlijk was er sprake van een planologi­sche blunder! Zoals op een zaterdagmiddag vóór de renovatie te zien was, was de Hoogstraat en omgeving hét gebied waar het winkelende publiek zich ophield. Het Liesveld en Veerplein was een goede tweede. Na de renovatie was dit rigoureus omgedraaid. Het zwaartepunt van het gehele winkelcentrum werd duidelijk verlegd van boven, Hoogstraat, naar beneden, Veerplein en Liesveld. Nadat het Liesveld langzaam zijn glans verloor en stilaan verpauperde, nam het bezoek aan de Hoogstraat toe (het bezoek aan het Liesveld nam immers af). Toen het Liesveld gerenoveerd was, en het bezoek eraan toenam, verloor de Hoogstraat aan glans. Opgemerkt moet worden dat ook de nieuwe winkels leegstand vertoonden! Deze winkels, die rondom het pand van de bibliotheek waren gebouwd, vertoonden na verloop van tijd eveneens lege etalages! Hoe dan ook, in de hete brij van eisen van belanghebbenden schijnt het onvermijdelijk anderen te benade­len of te bescha­digen. Waar winnaars zijn, zijn ook verliezers. Kijken we daarentegen naar de wachtende rij automo­bielen die vanuit de omgeving van de stad het gerenoveerde centrum willen bezoeken dan lijkt de conclusie gerecht­vaardigd dat Vlaardingen zijn regionale functie weer een beetje herwonnen heeft.