Publicaties

Armoedebestrijding in vroeger tijden


‘Ter voorkoming en beteugeling van ongeregeldheden’


Het college van B & W heeft onlangs de Nota Bouwstenen naar de gemeenteraad gestuurd. In deze nota geeft het college aan welke beleidswijzigingen men voorstelt. Eén van de ambities is een ‘Sociaal Vlaardingen’. Het college wil armoede actief bestrijden. Vlaardingen was door de eeuwen heen een arme stad. Dit zorgde in 1845 voor een rel tussen Vlaardingers en de plaatselijke overheid. In de eerste helft van de 19e eeuw waren de levensomstandigheden zonder meer slecht te noemen. Hierdoor werd de bevolking onrustig. Dit had ook te maken met nieuwe belastingwetten die van kracht waren geworden alsmede met het mislukken van de aardappeloogst. In november 1845 was de onrust zo hoog opgelopen dat het plaatselijke gezag maatregelen moest nemen. Daar kwam bij dat de visserijwetten zeer streng waren waardoor er van een opbloei geen sprake kon zijn. Veel Vlaardingers werden door de diverse armenbesturen ondersteund: niet minder dan 45% van de bevolking ontving ondersteuning. De algemene ellende mondde in 1845 dan ook uit in een relletje.

Twee gemeentes
Vlaardingen en Vlaardinger-Ambacht waren toen nog twee aparte gemeentes. In de buurt van waar nu de Vaartweg is was de grens tussen beide plaatsen. Er was daar ook een douanepost waarvan de commiezen erop toezagen dat er geen waren ongemerkt Vlaardingen werden binnengesmokkeld waarvan de accijns niet was betaald. Rond de 16e november 1845 speelde een aantal Vlaardingers, halfdronken jonge vissers, een rol in de rel. In het geheim smokkelden sommige Vlaardingers tarwebrood de stad in. De smokkelaars trachtten hun waar via de Afrol en de Kwakelsteeg de stad binnen te brengen hetgeen door de commiezen werd belet. Zij werden eenvoudigweg teruggestuurd. De vissers beschermden de smokkelaars. Dit leidde tot een botsing tussen douane en vissers bij het wachthuisje aan de Broekweg. Drie tarwebroden werden in beslag genomen en een aantal werd in het water van de Vlaardinger Vaart gegooid terwijl één van de controleurs zich genoodzaakt zag te vluchten: de overmacht was te groot. De volgende dag werd de hele Vlaardingse politiemacht, twee man, ter assistentie aan de commiezen toegevoegd. Wederom komt het tot ongeregeldheden. Hierbij werd geprobeerd het wachthuisje, waarin agenten en commiezen waren geduwd, los te maken en in het water te gooien, dit mislukt echter. Uiteindelijk zag het stadsbestuur zich genoodzaakt de plaatselijke schutterij te hulp te roepen ‘ter voorkoming en beteugeling van ongeregeldheden’.

Opbloei
De rel had de nodige onrust veroorzaakt in Vlaardingen. De haringreders zagen in dat het verschaffen van werk aan de vissers het aangewezen middel was om de rust te herstellen. Er komen dan ook premies voor elk schip dat ter haringvisserij gaat. Het resultaat van de onlusten was tenslotte een omvangrijke briefwisseling tussen de gouverneur van de provincie en het lokale gemeentebestuur. Als in 1857 de nieuwe visserijwetten van kracht worden en er later nieuwe typen schepen komen, bloeit de visserij weer op.